Do lepszego funkcjonowania serwisu wykorzystujemy pliki cookie. Jeżeli zgadzasz się na to kliknij przycisk "Akceptuję". Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz opuścić stronę lub dostosować swój wybór.


ustawienia

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak odmowa zezwolenia na te usługi może wpłynąć na odbiór strony.

  • Statystyki Google Analytics
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE
  • Facebook Pixel
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE

Słownik pojęć

A

...

czytaj

Adiacencka opłata

Adiacencka opłata - należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruk...

czytaj

Akt notarialny

Akt notarialny - jest to dokument sporządzony przez notariusza zgodnie z ustawą prawo o notariacie oraz innymi przepisami. Notariusz sporządza akt notaria...

czytaj

Antresola

Antresola - należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o po...

czytaj

Autostrada

Autostrada - droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunk...

czytaj

B

...

czytaj

Budowa

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; czytaj

Budowa drogi

Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;

Źr&oa...

czytaj

Budowla

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, w...

czytaj

Budynek

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród...

czytaj

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałó...

czytaj

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny - należy przez to rozumieć:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny.

Źródł...

czytaj

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służą...

czytaj

Budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Źródło: Rozporządzenie Ministra...

czytaj

Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, ...

czytaj

Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat...

czytaj

Budynki średniowysokie

Budynki średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie....

czytaj

Budynki niskie

Budynki niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Źródło: Roz...

czytaj

Budynki wysokie

Budynki wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.

czytaj

Budynki wysokościowe

Budynki wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków te...

czytaj

C

...

czytaj

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu

Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych,...

czytaj

Cele publiczne

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie rob&...

czytaj

Centralny zasób geodezyjny i kartograficzny

Centralny zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzon...

czytaj

Chodnik

Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;

Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

...

czytaj

D

...

czytaj

Dobra kultury współczesnej

Dobra kultury współczesnej - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętr...

czytaj

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów ...

czytaj

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geo...

czytaj

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowie...

czytaj

Dostępność drogi

Dostępność drogi - cecha charakteryzująca gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do dro...

czytaj

Droga

Droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do p...

czytaj

Droga ekspresowa

Droga ekspresowa - droga przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażona w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadaj...

czytaj

Droga publiczna

Droga publiczna - drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać k...

czytaj

Droga rowerowa

Droga rowerowa - droga przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznacz...

czytaj

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych - rozumie się przez to drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rolnych i leśnych oraz drogi wiejsk...

czytaj

Drogi leśne

Drogi leśne - drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

Źródło: Ustawa...

czytaj

Drogowy obiekt inżynierski

Drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;

Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publ...

czytaj

Działka budowlana

Działka budowlana - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi...

czytaj

Działka gruntu

Działka gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości grun...

czytaj

E

...

czytaj

Etat cięć

Etat cięć - ilość drewna do pozyskania określoną w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikającą z potrzeb odnowienia,...

czytaj

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację ora...

czytaj

F

...

czytaj

Front działki

Front działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lu...

czytaj

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu z...

czytaj

G

...

czytaj

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji...

czytaj

Gleby pochodzenia mineralnego

Gleby pochodzenia mineralnego - rozumie się przez to inne gleby niż wymienione w pojęciu - gleby pochodzenia organicznego;

Źródło: Ustawa...

czytaj

Gleby pochodzenia organicznego

Gleby pochodzenia organicznego - rozumie się przez to wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i mu...

czytaj

Gospodarka leśna

Gospodarka leśna - działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnyc...

czytaj

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych;...

czytaj

Grunty zdegradowane

Grunty zdegradowane - rozumie się przez to grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorsz...

czytaj

Grunty zdewastowane

Grunty zdewastowane - rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku przyczyn, o których mowa w pkt 16...

czytaj

H

...

czytaj

Hipoteka

Art. 65. 
1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć praw...

czytaj

I

...

czytaj

Interes publiczny

Interes publiczny - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społec...

czytaj

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym...

czytaj

J

...

czytaj

Jednostka ewidencyjna

Jednostka ewidencyjna
1. Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w sk...

czytaj

Jednostka powierzchniowa podziału kraju

Jednostka powierzchniowa podziału kraju
Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
1) jednostka ewidencyjna, czytaj

Jezdnia

Droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do p...

czytaj

K

...

czytaj

Kanał technologiczny

Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub...

czytaj

Kataster nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację ora...

czytaj

Klasa bonitacji drzewostanu

Klasa bonitacji drzewostanu - wskaźnik możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu;

Źródło: Ustawa z dnia 28 września 1991 ...

czytaj

Kondygnacja

Kondygnacja - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwy...

czytaj

Kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nadziemna - należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną.

Źródło: Rozporządzenie Minist...

czytaj

Kondygnacja podziemna

Kondygnacja podziemna - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle p...

czytaj

Konstrukcja oporowa

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu;

Źródło: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ...

czytaj

Korona drogi

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drog...

czytaj

Korytarz ekologiczny

Korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów;

Źródło: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o o...

czytaj

Księga wieczysta

Art. 1. 
1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dl...

czytaj

Kubatura brutto budynku

Kubatura brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po...

czytaj

L

...

czytaj

Łączność publiczna

Łączność publiczna - należy przez to rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjn...

czytaj

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowany...

czytaj

Las

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzew...

czytaj

Lokal

Lokal - rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 czerw...

czytaj

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy - należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mi...

czytaj

Środowisko

Środowisko - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
czytaj

LTV

LTV - (ang. loan to value) jest to stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. LTV jest współczy...

czytaj

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowią...

czytaj

M

...

czytaj

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza - rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy ...

czytaj

Metoda analizy statystycznej rynku

Metoda analizy statystycznej rynku - przy metodzie analizy statystycznej rynku przyjmuje się zbiór cen transakcyjnych właściwych do określenia war...

czytaj

Metoda inwestycyjna

Metoda inwestycyjna - metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z cz...

czytaj

Metoda korygowania ceny średniej

Metoda korygowania ceny średniej - przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podob...

czytaj

Metoda porównywania parami

Metoda porównywania parami - przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której...

czytaj

Metoda zysków

Metoda zysków - metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, kt...

czytaj

Mienie

Mienie - mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Źródło: ustawa z 23 kwietnia 1965 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r...

czytaj

Mieszkanie

Mieszkanie - należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami b...

czytaj

N

...

czytaj

Nieruchomość

Nieruchomość - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale...

czytaj

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odręb...

czytaj

Nieruchomość podobna

Nieruchomość podobna - należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, z...

czytaj

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna - nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działa...

czytaj

O

...

czytaj

Obiekt budowlany

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość te...

czytaj

Obiekt liniowy

Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wra...

czytaj

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże pr...

czytaj

Obiekt mostowy

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko ...

czytaj

Obszar analizowany

Obszar analizowany - należy przez to rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabud...

czytaj

Obszar metropolitalny

Obszar metropolitalnym - należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w konce...

czytaj

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, w...

czytaj

Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania - rozumie się przez to obszary tworzone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;

Źródło: Ust...

czytaj

Obszar problemowy

Obszar problemowy - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów prz...

czytaj

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakoś...

czytaj

Ochrona drogi

Ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaści...

czytaj

Oczko wodne

Oczko wodne - rozumie się przez to naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleb...

czytaj

Odnawialne źródło energii

Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia ...

czytaj

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe -

Art. 244. 
§1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółd...

czytaj

Określanie wartości nieruchomości

Określanie wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nie...

czytaj

Operat opisowo-kartograficzny

Operat opisowo-kartograficzny - rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w p...

czytaj

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy
1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
1a. Organ ad...

czytaj

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Zasobu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych:
1) &...

czytaj

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.
2....

czytaj

Organizacje zawodowe

Organizacje zawodowe - należy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające os...

czytaj

Osnowy geodezyjne

Osnowy geodezyjne - rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie z...

czytaj

Osoba bliska

Osoba bliska - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz ...

czytaj

P

...

czytaj

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i ...

czytaj

Parametry i wskaźniki urbanistyczne

Parametry i wskaźniki urbanistyczne - należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydan...

czytaj

Pas drogowy

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty bu...

czytaj

Piwnica

Piwnica - należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z j...

czytaj

Plan miejscowy

Plan miejscowy - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu...

czytaj

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadani...

czytaj

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe - podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, kt&oacut...

czytaj

Podejście kosztowe

Podejście kosztowe - podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia...

czytaj

Podejście mieszane

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy p...

czytaj

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze - podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cen...

czytaj

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:
1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samyc...

czytaj

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania p...

czytaj

Pomieszczenie mieszkalne

Pomieszczenie mieszkalne - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkani...

czytaj

Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie pomocnicze - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów ...

czytaj

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie techniczne - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku...

czytaj

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzon...

czytaj

Powierzchnia całkowita budynku

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. 
Jako kondygnacja mogą być traktowane kondyg...

czytaj

Powierzchnia całkowita kondygnacji

Powierzchnia całkowita kondygnacji jest obliczana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Powierzchnie w obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wysokości...

czytaj

Powierzchnia kondygnacji netto

Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające.
Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dl...

czytaj

Powierzchnia konstrukcji

Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni całkowitej kondygnacji (na rzucie poziomym na poziomie podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez...

czytaj

Powierzchnia obudowy budynku

Powierzchnia obudowy budynków jest obliczana dla budynków lub części budynków, które są zamknięte ze wszystkich stron i przek...

czytaj

Powierzchnia ruchu

Powierzchnia ruchu jest to część powierzchni netto, która przeznaczona jest dla ruchu wewnątrz budynku (np. powierzchnia klatek schodowych, koryta...

czytaj

Powierzchnia sprzedaży

Powierzchnia sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-u...

czytaj

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu ? należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi...

czytaj

Powierzchnia usługowa

Powierzchnia usługowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych, takich jak:
a)...

czytaj

Powierzchnia wewnętrzna budynku

Powierzchnia wewnętrzna budynku - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegr&oacu...

czytaj

Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji

Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji jest powierzchnią całkowitą kondygnacji zmniejszoną o powierzchnię zajętą przez ściany zewnętrzne.
Powier...

czytaj

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy - przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. 
Powierzchnia...

czytaj

Powszechna taksacja nieruchomości

Powszechna taksacja nieruchomości - należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej ni...

czytaj

Poziom terenu

Poziom terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej.

Źródło: Rozporządzen...

czytaj

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob&oac...

czytaj

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne - rozumie się przez to:
a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz
astr...

czytaj

Prace kartograficzne

Prace kartograficzne - rozumie się przez to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i...

czytaj

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wiecz...

czytaj

Prowadzenie działalności rolniczej

Prowadzenie działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej l...

czytaj

Przebudowa

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub tec...

czytaj

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej ...

czytaj

Przepust

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyją...

czytaj

R

...

czytaj

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Art. 5. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga...

czytaj

Reklama

Reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia uży...

czytaj

Rekultywacja gruntów

Rekultywacja gruntów - rozumie się przez to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyro...

czytaj

Remont

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a...

czytaj

Remont drogi

Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pie...

czytaj

Roboty budowlane

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budow...

czytaj

Rozmiar pozyskania drewna

Rozmiar pozyskania drewna - wielkość (miąższość) drewna do pozyskania wynikającą z planów gospodarczo-finansowych;
Źródło: Usta...

czytaj

Rzeczoznawca majątkowy

Art. 7. 
Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa ...

czytaj

Rzeczoznawstwo majątkowe

Art. 174. 
1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejsz...

czytaj

S

...

czytaj

Skrzyżowanie dróg publicznych

Skrzyżowanie dróg publicznych
a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
b) wielop...

czytaj

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastru...

czytaj

Standardy zawodowe

Standardy zawodowe - należy przez to rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomości...

czytaj

Suterena

Suterena - należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub cało...

czytaj

Szacowanie nieruchomości

Szacowanie nieruchomości - należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości.

Źródło: ustawa z dnia 2...

czytaj

T

...

czytaj

Teren biologicznie czynny

Teren biologicznie czynny - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a takż...

czytaj

Teren budowy

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zapl...

czytaj

Teren zamknięty

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartog...

czytaj

Torowisko tramwajowe

Torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy;

Źród...

czytaj

Tunel

Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjącyc...

czytaj

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałośc...

czytaj

Typ siedliskowy lasu

Typ siedliskowy lasu - rozumie się przez to jednostkę klasyfikacji siedlisk leśnych, stosowaną w planie urządzenia lasu;

Źródło: Ustawa...

czytaj

U

...

czytaj

Ulica

Ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu m...

czytaj

Użytki rolne

Użytki rolne - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod row...

czytaj

Użytkowanie wieczyste

Użytkowania wieczyste - prawo, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969...

czytaj

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skróco...

czytaj

Urządzenia budowlane

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zg...

czytaj

Urządzenia turystyczne

Urządzenia turystyczne - rozumie się przez to parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne) i miejsca widok...

czytaj

Utrzymanie drogi

Utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym tak...

czytaj

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sie...

czytaj

W

...

czytaj

Walory ekonomiczne przestrzeni

Walory ekonomiczne przestrzeni - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych;

Ź...

czytaj

Warstwa próchniczna

Warstwa próchniczna - rozumie się przez to wierzchnią warstwę gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej; miąższość tej warst...

czytaj

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości.

Źródło: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj

Warunki zabudowy

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje...

czytaj

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny

Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny - rozumie się przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartografic...

czytaj

Wskaźnik intensywności zabudowy

Wskaźnik intensywności zabudowy, to wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu.

Źródło: Rozporządzenie...

czytaj

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości - należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Źr&oac...

czytaj

Wyłączenie gruntów z produkcji

Wyłączenie gruntów z produkcji - rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za ...

czytaj

Z

...

czytaj

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garaż...

czytaj

Zabudowa śródmiejska

Zabudowa śródmiejska - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to o...

czytaj

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach ...

czytaj

Zagospodarowanie gruntów

Zagospodarowanie gruntów - rozumie się przez to rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych;

Źródło: Usta...

czytaj

Zbywanie albo nabywanie nieruchomości

Zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie wł...

czytaj

Zieleń przydrożna

Zieleń przydrożna - roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepian...

czytaj

Zjazd

Zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu...

czytaj

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo...

czytaj

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.